TANCAMENT TEMPORAL DE L'ESCOLA BRESSOL

TANCAMENT TEMPORAL DE L'ESCOLA BRESSOL - Escola Bressol de Cabrils

 

Posem al vostre coneixement que com a conseqüència del COVID-19 l'escola bressol romandrà tancada fins nou avís.

Per a qualsevol dubte o qüestió podeu posar-vos en contacte al 667182811 de dilluns a divendres de 9 a 17h.

Disculpeu les molèsties.

 

 

Donada la situació de continuïtat de confinament hem considerat oportú oferir les Portes Obertes de manera digital, per tal que pugueu descobrir (o redescobrir!) com és un dia a l'escola, passant per diferents espais, propostes i veient la nostra manera de fer.

 

Portes Obertes 2020

TRÍPTIC INFORMATIU I QUOTES

PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021

Per tramitar la preinscripció, cal que entreu a la pàgina web de l'Ajuntament de Cabrils www.cabrils.cat i clicar:

- A la pestanya gris on hi posa  "SEU ELECTRÒNICA".

- Després cliqueu a la pestanya "CATÀLEG DE TRÀMITS" i busqueu a baix on posa  "INSTÀNCIA GENERAL A L’AJUNTAMENT DE CABRILS", cliqueu a la dreta on posa “TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA” i anireu directament a la pàgina de l'IDCATMOBIL, on obtindreu el certificat per a tenir la signaturar electrònica, que és necessaria per poder adjuntar posteriorment la documentacio requerida a la instància. Us demanaran una sèrie de dades que haureu d’omplir (aquí es necessita DNI i targeta sanitària i rebreu un SMS al mòbil cada cop que s'ha fer servir)

- Un cop fet això haureu de tornar a la instància i omplir totes les dades pertinents especificant que sol·liciteu fer la Preinscripció pel vostre fill o filla pel curs 2020-2021, adjunteu la documentació escanejada o fotografiada (full de sol·licitud SIGNAT , llibre de família i el DNI del sol·licitant ) i l'envieu.

- Un cop enviada tota la documentació, rebreu un correu amb el comprovant de la presentació telemàtica.

 

*ATENCIÓ: per tal d'omplir el formulari, descarregueu-vos-el abans al vostre dispositiu.

 

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR I CRITERIS DE PRIORITAT

 

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini establert que acabarà divendres 22 de maig del 2019 a les 18:00h.


Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre: els criteris generals i els criteris complementaris.
En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.


1. DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA (s’ha d’aportar obligatòriament amb la sol·licitud de preinscripció per poder donar curs al tràmit).

 

 • Escanejat i/o fotografia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació com la partida de naixement. Si l'alumne/a està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Escanejat i/o fotografia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • En el cas d’aportar la documentació presencialment cal adjuntar original i fotocòpia dels documents esmentats.

 De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat,  el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

 

 2. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL CRITERI O ELS CRITERIS DE PRIORITAT.

 Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (generals o complementaris) han de presentar la documentació que a continuació s’indica per a cada criteri.

 a) Criteris generals

 • Germans de l’alumne o alumna escolaritzats al centre o pares o mares, tutors legals que hi treballin.

 Barem:

Quan l'alumne o alumna té germans escolaritzats al centre educatiu o pares o mares o tutors legals que hi treballen: 40 punts.

S'entén que un alumne o alumna té germans escolaritzats al centre quan aquests hi estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.

Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

S'entén que un pare o mare o tutor legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu.

 Documentació:

 -      Cap, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies.

 

 • Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet.

 Barem: 

 • Quan el domicili habitual estigui a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
 • Quan a la instància de la persona sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora, el guardador o la guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts
 • Antiguitat d'empadronament de 2 anys dels pares, fins a l’1 de setembre: 5 punts. 

 Documentació:

 -      Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

-      Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat  municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. (D’acord amb l’article 28 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, no cal fer l’aportació d’aquest document. L’Ajuntament realitzarà la consulta de dades telemàticament a l’organisme que pertoqui excepte si el sol•licitant manifesta el contrari. En aquest cas, haurà d’aportar el document sol•licitat a la preinscripció.)

-      Quan, per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 o 037).

 

 • Renda anual de la unitat familiar. Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.

Documentació

 -      Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.

 

 • Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o la mare, o el germà o germana: 10 punts.

 Documentació:

-      Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

-      També s’admeten els certificats de discapacitats emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.

-      Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 

b) Criteris complementaris 

 • L'alumne o l'alumna forma part de família nombrosa o monoparental15 punts.

 Documentació:

-      Original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent. (D’acord amb l’article 28 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, no cal fer l’aportació d’aquest document. L’Ajuntament realitzarà la consulta de dades telemàticament a l’organisme que pertoqui excepte si el sol·licitant manifesta el contrari. En aquest cas, haurà d’aportar el document sol·licitat a la preinscripció). 

 

       

        CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PEL CURS 2020/2021

*Publicació de l’oferta: entre l'11 i el 12 de maig de 2020.

*Presentació de les sol·licituds: del 13 al 22 de maig de 2020 (ambdós inclosos). Del 13 al 22 es faran telemàticament i del 20 al 22 presencials demanant cita prèvia.

*Publicació de les llistes amb la puntuació provisional: 2 de juny de 2020.

*Termini per presentar reclamacions : del 3 a 8 de juny de 2020.

*Sorteig de desempat: entre el 9 i el 12 de juny de 2020.

*Publicació de les llistes dels infants admesos i, si escau, de la llista d’espera: 16 de juny de 2020.

*Període de matricula: del 17 al 23 de juny de 2020.

 

La preinscripció i presentació de sol·licituds es tramitarà via electrònica a través del correu escolabressol@cabrils.cat entre el dia 13 i el 22 de maig,  i del 20 al 22 de maig presencialment a l’escola concertant prèviament dia i hora trucant al 667182811.

De dilluns a divendres: de 9:00 a 14:00h i de 15:00 a 18:00h.

 

 

                                 PLACES OFERTADES PEL CURS 2020-2021

                     LACTANTS (nascuts al 2020) ___________  7 places (1 aula)

                    1-2 ANYS (nascuts al 2019) ____________  12 places (2 aules)

                    2-3 ANYS (nascuts al 2018) ____________  19 places (3 aules) 

 

 

MESURES SANITÀRIES OBLIGATÒRIES PER A LES PREINSCRIPCIONS PRESENCIALS

1.- Només podrà entrar a l’escola una persona per cada família per fer la preinscripció.

2.- Caldrà respectar una distància mínima de 2m entre persones, en tot moment.

3.- És obligatori portar guants i mascareta.

4.- A l’entrar i sortir de l’escola es farà servir gel hidroalcoholitzat, que trobareu a la mateixa escola.

5.- En tot moment es respectaran les zones senyalitzades, que no es podran traspassar.

6.- La documentació s’haurà d’introduir en unes fundes plàstiques que facilitarà l’escola, abans d’entregar-la.

Localització

Localització - Escola Bressol de Cabrils